Available courses

Курсът „Образът на България в чешката литература“ е предназначен за всички, които се интересуват от културния и литературния обмен между България и Чехия в периода от началото на XIX в. до първата половина на XX в. Поради насочеността на лекциите към представянето на проблематиката на т.нар. българските топоси (сюжети) в чешката книжнина с оглед на широка културно-историческа рамка, те биха могли да са полезни и за хора, които желаят да задълбочат познанията си за връзките между двете страни с цел преподаването на българска литература в чужбина. Не на последно място, курсът е насочен и към чешките студенти българисти, както и към студентите по бохемистика в България.

Курсът е разделен на два модула. Модул 1 представлява методологичен увод, запознаващ с възможните подходи при описанието и анализа на български мотиви в чешката поезия, проза и кино, както и при изследването на рецепцията им в чешка среда. Модул 2 включва лекции, посветени на отделни автори, художествени произведения и проблеми на чешко-българските литературни контакти. Българските топоси (сюжети) в чешката книжнина, свързани с българските националноосвободителни борби, новия контекст на развитие на България след Освобождението, след 9 септември 1944 г. и др., са съотнесени с редица чешки литературни и културно-исторически явления. Изключително широк е и диапазонът на обхванатите типове текстове – оперни либрета, поезия, драматургични текстове, разкази, романи и не на последно място – пътеписна проза.


Лекционният курс представя избрани творби на пишещи на немски език автори с български корени или чиято съдба е тясно свързана с България (Елиас Канети, Ангелика Шробсдорф, Илия Троянов, Димитър Динев, Сибиле Левичаров, Ники Павлов) и се фокусира върху образи на България, българското и българите, изградени в разглежданите произведения. Теоретично лекционният курс се базира върху концепции за литетературата като интердискурс и като съхранител на паметта, върху методологията на литературната (културната) имагология, на критическия анализ, върху автобиографичния дискурс и дискурса за мигрантската литература в немскоезичния регион респ. за „другата“ българска литература с нейния „своечужд“ (Троянов) поглед към България.