За проекта

parallax background

Обърнати перспективи и междукултурни диалози: квалификация на учители по български език и литература. Трансгранична българистика:


Този сайт и всичко, което той съдържа, е изработено по проект с референция No 2020-1-BG01-KA204-078972 към Центъра за развитие на човешките ресурси по Ключова дейност 2 - "Сътрудничество за иновации и добри практики", KA204 - дейност "Стратегическо партньорство за обучение на възрастни”.

Образованието за възрастни, образованието през целия живот не е просто важна директива на Европейската комисия, но и необходимост, която все повече набира скорост. В един гъвкав, бързо променящ се свят, в който новите технологии изправят човека пред все нови и нови предизвикателства, идеята за професия за цял живот изглежда вече неприложима. Настоящият проект си е поставил за цел да се впише в тази линия и да се концентрира около преквалификацията на хора, които искат да станат учители по български език и литература. Фокусът не е случаен – в последните години има голям недостиг на такива кадри, професията става все по-перспективна и настоящият проект иска да отговори на тези нужди и повишен интерес.

Преквалификацията, с оглед на екипа на проекта, ще има две страни: преквалификация на учители по български език и литература у нас, но и преквалификация на хора, които са граждани на чужди държави, но искат да намерят призванието си в тази сфера и да станат учители по български език и литература в многото български (най-вече неделни) училища в чужбина.

При първата група проектът ще бъде насочен към подпомагане преквалификацията на учители от различни области (философия, география, но и нехуманитарни дисциплини) в учители по български език и литература. Като университетски преподаватели ние знаем, че тази практика е широко застъпена в последните години и има голям интерес към подобна преквалификация. Традиционните модели на посещаване на присъствени курсове са все по-малко приложими за хора, вече ангажирани с активно упражняване на професия. Затова и една от големите цели на този проект е облекчаване и оптимизиране на обучението. С цел допълване и обогатяване на избора от преквалификационни курсове на място, които се предлагат в Софийския университет (в частност във ФСлФ), ще бъде изработен набор от дистанционни, електронни курсове, който да оптимизира подготовката на участниците, които са работещи хора, повечето и със семейства. След като проектът се финализира, тези електронни курсове ще бъдат включени в действащите магистърски програми на ФСлФ за подготовка на учители, както и в списъка с курсове, предлагани в т.нар. набор от следдипломни квалификационни курсове (СДК). В тази практика партньорите от университетите във Венеция, Хайделберг и Прага имат голям опит и ще помогнат с нови интерактивни методи, добри практики за дистанционно преподаване, както и нови методики в преподаването за деца. Считаме, че това е истински иновативна мярка и промяна, защото не е застъпена в действащата практика за преквалификация на учителите по български език и литература. Увереност в това ни дават многобройните запитвания, които получаваме от страна на потенциални кандидати във връзка с възможността за такъв вид гъвкава организация на обучението.

Още по-иновативна е мярката, която предлагаме за обучение на учители по български език и литература в чужбина. Практиката показва, че много често с обучение се заемат случайни хора или с тази задача биват ангажирани българските лектори в чужбина. Последните поради своята заетост не могат да отговорят на нуждите и на места българските училища не могат да функционират. Благодарение на курсовете, които ще предложим и които ще бъдат качени на достъпна платформа, в която желаещите ще могат да се регистрират, ще се отворят възможности за хора, които живеят в чужбина и искат да се квалифицират, да могат да придобият умения, за да преподават български език и литература. Пилотно тази практика ще бъде изпробвана с Италия, Германия и Чехия, като ще бъдат предложени курсове, които да запознават с иновативни методи за преподаване на български език в среда на чужденци, както и курсове, които ще представят културния и литературния обмен между България и всяка от посочените държави. Тези курсове ще са от полза и на студентите българисти в съответните държави.

Наред с обучителната страна проектът залага и на интелектуални продукти с информативен и справочен характер. Важен и амбициозен акцент е намерението да съставим справочник с данни за матурата по литература в страните на партньорските ни организации, за да може техният опит и работещи модели да послужат в хода на предстоящите реформи у нас.

Не е пренебрегнат и актуалният аспект на картината на българското, която проектът цели да обрисува. Със съдействието на студентския ресурс, с който всеки от нас е в контакт, планираме да публикуваме коментарни текстове върху съвременна българска литература. Проектът съдържа и елемент на комуникационна стратегия „на живо”, която смятаме да приложим по време на транснационалните срещи, заложени в партньорските държави. Чрез интердисциплинарни събития и по забавен и непринуден начин ще популяризираме резултатите от нашата работа, но и образа на България като споделен обект на интерес и реализация.

С акцента върху възможността за гъвкава промяна на професията, както и с обвързването на квалификацията с новите технологии и най-новите постижения на дидактиката и чуждоезиковото обучение, проектът се оформя като модел за обвързване на традиционното образование по български език и литература с иновациите и като проект, който отваря хуманитаристиката към бъдещето. Не на последно място голямо достойнство на проекта е, че така той става пригодим и за хора в неравностойно положение, защото те ще могат да се възползват от неприсъствените форми, които предлага, и от възможността да се нагажда към брайловата система.

Интелектуални продукти №1
Българските автори в българските училищни програми
Италианските автори в българските училищни програми
Славянските автори в българскитеучилищни програми
Немските автори в българските училищни програми
Английските автори в българските училищни програми
Френските автори в българските училищни програми
Античните автори в българските училищни програми

Интелектуален продукт №2
Ще бъдат изготвени 3 електронни курса, чиято цел е да предоставят начални знания на желаещите да изучават български език в Германия, Чехия и Италия. Целта е не просто да се покаже как трябва да се преподава български на чужденци, но и да се въведат много нови интерактивни практики, системата на видоуроците и игрите, за да могат потенциалните учители да привличат желаещи и да бъдат на нивото на възможностите, които се предлагат от новите технологии и които се очакват от обучаемите.

Български език за чужденци с фокус немски
Български език за чужденци с фокус италиански
Български език за чужденци с фокус чешки
Образът на Италия в българската литература
Образът на България в творчеството на немскоезични автори с български корени (Елиас Канети, Ангелика Шробсдорф, Илия Троянов, Димитър Динев, Сибиле Левичаров, Ники Павлов)
Образът на Чехия в българската литература

Интелектуален продукт №3
Доклад за съдържанието и спецификите на матурите по език и литература в Италия, Германия и Чехия. Тъй като в България през 2020 г. ще се проведе последната матура върху старото учебно съдържание и това предполага смяна на формата, ще бъде изготвен прецизен доклад с добри практики от трите партньорски държави и предложения за възможни промени в българската матура. Докладът ще бъде предоставен на МОН и регионалните инспекторати. Както е известно, обхватът на учебното съдържание по литература у нас е обект на чести дискусии; именно по тази причина осигуряването на база за съпоставка с други работещи национални модели може да бъде от съществена полза в хода на оформянето на новия формат. В българския екип има оценители и супероценители на матурата по БЕЛ, така че те ще се ангажират с формулирането на предложенията.

Интелектуален продукт №4
Електронно списание за публикации на рецензии за български книги, както и за текстове с новини от сферата на българската култура. Автори на списанието ще са студенти на участниците в екипа от всички партниращи университети. За тях това ще бъде трибуна за изява и възможност за съставяне на портфолио от публикации, но също така ще е и обсерватория за отразяване на актуалните процеси в обществото у нас и спонтанните интереси на тяхното поколение.

Списанието ще бъде от помощ на настоящите и бъдещите учители в чужбина, които ще се сдобият с удобен инструмент, за да запознават своевременно всички интересуващи се от българска култура със случващото се в нея.

Транснационални срещи:
v В проекта е предвидено провеждането на три транснационални срещи, които ще се състоят в Хайделберг, Прага и Венеция. В рамките им фокус ще бъде „Денят на България”, в който е заложено представяне на България пред студентите българисти, българската общност и приятелите на България в университетските среди на представящата страна. Проявата ще има силно рекламен характер както за интелектуалните продукти от проекта, така и за страната ни като цяло. С помощта на студентите българисти и на преподавателите от партньорските организации срещите ще консолидират общността по места, като ще представят възможностите, които българистиката открива, в един интерактивен и интердисциплинарен диалог. Ще бъде представена колоритната пътуваща изложба „Възрожденски щампи”. Ще прозвучи съвременна българска поезия.

Ръководител на проекта: доц. д-р Дария Карапеткова

Участници


Амелия Личева

Професор доктор


заместник-декан на Факултета по славянски филологии в Софийския университет, ръководител на МП "Преводач-редактор", литературен критик и главен редактор на "Литературен вестник".
Председател на ИМАР

Дария Карапеткова

Доцент доктор


Съръководител на МП "Преводач-редактор" и ръководител на Италианския профил към програмата, преподавател по теория и критика на превода и италиански език в катедра "Романистика" към Факултета по класически и нови филологии в Софийския университет, литературен критик и преводач от италиански език.
Ръководител на настоящия проект .

Марсел Черни

Доктор


Преподавател в Департамента по южнославянски и балкански изследвания, Философски факултет на Карловия университет

Людмил Веселинов

Доктор


Художник

Ружа Мускурова

Преводач


преводач от английски език, системен администратор на Факултета по славянски филологии в СУ "Св. Кл. Охридски"

Ренета Килева

Доцент доктор


ръководител на Катедра "Германистика и скандинавистика" в Софийския университет, преподавател по теория на превода с немски език. Води и курсове по специализиран превод, преводач от немски език.

Благовест Златанов

Доцент доктор


ръководител на специалността "Българистика" в Славистичния институт на Университета в Хайделберг, Германия, преподавател по превод и преводач, литературен критик..

Божана Нишева

Доктор


Бохемистка и българистка, главен асистент в Катедрата по южнославистични и балканистични изследвания при Философския факултет на Карловия университет в Прага. Преподава редица българистични дисциплини, сред които са и семинарните занятия по превод на художествени и на специализирани текстове от/на български и чешки език.

Илияна Кръпова

Професор доктор


Професор по езикознание в Университета "Ка-Фоскари", Венеция, автор на специализирана литература и речници

Ася Асенова

Главен асистент доктор


лектор по български език в Университета във Венеция, преподавател по български език като чужд в СУ "Св. Кл. Охридски".